จำนวนใบงานที่อยู่ในระบบทั้งหมด 21 ใบงาน  
 
 ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง   วันที่แจ้ง แผนกที่แจ้ง  รายละอียดปัญหา  สถานะงาน  commentจากฝ่าย It
22 จิรภิญญา 2019-04-30 / 09:25 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ไม่สามารถใช้งานได้ (not responding) ยังไม่ได้รับOrder
21 นางสาวฮุสนา เจะสนิ 2019-03-20 / 14:36 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ บอร์ดเสีย ยังไม่ได้รับOrder
20 นางสาวซอฮาบียะห์ 2018-12-04 / 10:19 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ เครื่องเปิดไม่ติดให้ไอที่ตรวจสอบแล้ว ส่งร้าน ทำการตรวจเช็คเบื้องต้น....
19 นางสาวรัชติกา กุมภาว์ 2018-11-22 / 15:27 แพทย์แผนไทย ปริ้นแล้วมีหมึกเปื้อนบนกระดาษเป็นแถบเส้นสีดำ เสร็จสิ้น ทำการตรวจเช็ค drum ของปริ้นเตอร์ ชำรุด
18 จิรภิญญา ขุนพรหม 2018-11-22 / 14:02 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข แจ้งไอที(อับดุลอาซิ)มาดูเบื้องต้นแล้ว ส่งร้าน ทำการตรวจเช็ค ส่งร้านเพื่อให้ร้านซ่อมจอคอมพิวเตอร์
17 นางอภิญญา ก้อเด็ม 2018-10-24 / 11:35 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ เครื่องดับ เปิดไม่ติด ส่งร้าน ทำการตรวจเช็ค ส่งร้านเพื่อให้ร้านเพื่อเช็คอาการอย่างละเอียด
16 จาริณี สังข์แก้ว 2018-10-24 / 15:07 ควบคุมโรคติดต่อ เปิดไม่ติด ส่งร้าน ส่งร้านเพื่อ up grad คอม
15 นายผิวะเสด็จ 2018-10-22 / 11:18 พัสดุ ขาบานพับหัก แบต ไม่เก็บไฟ ส่งร้าน ทำการตรวจเช็ค ส่งร้านเพื่อให้ร้านซ่อมเปลี่ยน
14 นางอภิญญา ก้อเด็ม 2018-10-19 / 15:50 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ส่งร้าน ทำการตรวจเช็คให้ส่งร้านเพื่อทำการตรวจสอบ
13 สุนิสา นวนนก 2018-08-20 / 11:17 นิติกร พิมพ์เอกสารออกมาสีไม่ชัดเจน หมึกกระจาย ส่งร้าน ทำการตรวจเช็ค ส่งร้านเพื่อแกะทำความสอาดเช็คอุปกรณ์ข้างใน
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก