จำนวนใบงานที่อยู่ในระบบทั้งหมด 16 ใบงาน  
 
 ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง   วันที่แจ้ง แผนกที่แจ้ง  รายละอียดปัญหา  สถานะงาน  commentจากฝ่าย It
17 นางอภิญญา ก้อเด็ม 2018-10-24 / 11:35 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ เครื่องดับ เปิดไม่ติด ยังไม่ได้รับOrder
16 จาริณี สังข์แก้ว 2018-10-24 / 15:07 ควบคุมโรคติดต่อ เปิดไม่ติด ส่งร้าน ส่งร้านเพื่อ up grad คอม
15 นายผิวะเสด็จ 2018-10-22 / 11:18 พัสดุ ขาบานพับหัก แบต ไม่เก็บไฟ ส่งร้าน ทำการตรวจเช็ค ส่งร้านเพื่อให้ร้านซ่อมเปลี่ยน
14 นางอภิญญา ก้อเด็ม 2018-10-19 / 15:50 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด ส่งร้าน ทำการตรวจเช็คให้ส่งร้านเพื่อทำการตรวจสอบ
13 สุนิสา นวนนก 2018-08-20 / 11:17 นิติกร พิมพ์เอกสารออกมาสีไม่ชัดเจน หมึกกระจาย ส่งร้าน ทำการตรวจเช็ค ส่งร้านเพื่อแกะทำความสอาดเช็คอุปกรณ์ข้างใน
12 นิตยา 2018-07-18 / 15:21 ยุทธศาสตร์และสานสนเทศเพื่อการสือสาร ปริ้นกระดาษติดตลอด เสร็จสิ้น ทางร้านได้เปลี่ยนชุดดึงกระดาษ พร้อมเปลี่ยนลูกยางดึงกระดาษ
11 ปิยวดี พรนิธีวงศ์ 2018-05-09 / 09:28 ทรัพยากรบุคคล ใช้การไม่ได้ เสร็จสิ้น
10 นายวรกร สุวรรณะ 2018-07-02 / 14:30 พัสดุ ปริ้นไม่ได้ เสร็จสิ้น ส่งร้านเพื่อทำการซ่อม
9 นางสาวนาซีเต๊าะ สาและอารง 2018-07-03 / 11:22 ตรวจสอบและควบคุมภายใน ไมสามารถปริ้นได้ เสร็จสิ้น port usb Printer เสีย
7 นส.จิรภิญญา ขุนพรหม 2018-06-11 / 11:10 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เสร็จสิ้น เปลี่ยน ฮาสดิส
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก