Add your job to system   
******* กรอกทุกช่อง (ยกเว้น ราคาซ่อม) *************


 ชื่อผู้แจ้ง-ผู้รับผิดชอบ
(ต้องกรอก)
 สถานะงาน
 วันที่  เวลา
 ประเภท  สถานะการซ่อม
อุปกรณ์ (ต้องกรอก) เลขครุภัณฑ์ (ต้องกรอก)
 แผนก/ฝ่าย  
 หมายเหตุ-อธิบายอาการ
(ต้องกรอก)
ราคาซ่อม (ไมต้องระบุ)