จำนวนใบงานที่อยู่ในระบบทั้งหมด 1 ใบงาน  
 
 ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง   วันที่แจ้ง แผนกที่แจ้ง  รายละอียดปัญหา  สถานะงาน  commentจากฝ่าย It
17 นางอภิญญา ก้อเด็ม 2018-10-24 / 11:35 ควบคุมโรคไม่ติดต่อ เครื่องดับ เปิดไม่ติด ยังไม่ได้รับOrder
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก