จำนวนใบงานที่อยู่ในระบบทั้งหมด 0 ใบงาน  
 
 ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง   วันที่แจ้ง แผนกที่แจ้ง  รายละอียดปัญหา  สถานะงาน  commentจากฝ่าย It
/
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก