จำนวนใบงานที่อยู่ในระบบทั้งหมด 11 ใบงาน  
 
 ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง   วันที่แจ้ง แผนกที่แจ้ง  รายละอียดปัญหา  สถานะงาน  commentจากฝ่าย It
19 นางสาวรัชติกา กุมภาว์ 2018-11-22 / 15:27 แพทย์แผนไทย ปริ้นแล้วมีหมึกเปื้อนบนกระดาษเป็นแถบเส้นสีดำ เสร็จสิ้น ทำการตรวจเช็ค drum ของปริ้นเตอร์ ชำรุด
12 นิตยา 2018-07-18 / 15:21 ยุทธศาสตร์และสานสนเทศเพื่อการสือสาร ปริ้นกระดาษติดตลอด เสร็จสิ้น ทางร้านได้เปลี่ยนชุดดึงกระดาษ พร้อมเปลี่ยนลูกยางดึงกระดาษ
11 ปิยวดี พรนิธีวงศ์ 2018-05-09 / 09:28 ทรัพยากรบุคคล ใช้การไม่ได้ เสร็จสิ้น
10 นายวรกร สุวรรณะ 2018-07-02 / 14:30 พัสดุ ปริ้นไม่ได้ เสร็จสิ้น ส่งร้านเพื่อทำการซ่อม
9 นางสาวนาซีเต๊าะ สาและอารง 2018-07-03 / 11:22 ตรวจสอบและควบคุมภายใน ไมสามารถปริ้นได้ เสร็จสิ้น port usb Printer เสีย
7 นส.จิรภิญญา ขุนพรหม 2018-06-11 / 11:10 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เสร็จสิ้น เปลี่ยน ฮาสดิส
6 ผึ่ง(it ทดสอบกรองงานจริง) 2018-05-22 / 14:15 นิติกร โปรแกรมมีปัญหา ไมสามารถเปิด word ได้ เสร็จสิ้น ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
4 นาย แวปา วันฮุสเซนต์ 2018-03-27 / 11:19 อนามัยและสิ่งแวดล้อม เมนบอร์ดและวินโดว์ เสีย เสร็จสิ้น ส่งร้าน เนฟ pc
3 นส.ธาราทิพย์ สุขศรีแดง 2018-05-11 / 14:12 ควบคุมโรคติดต่อ เปิดเครื่องไมติด ไฟไมเข้า ดับ! เสร็จสิ้น ติดต่อร้าน เพื่อให้ร้าน ซ่อมเป็นขั้นตอนต่อไป
2 job 2018-05-10 / 14:58 พัสดุ เปิดเครื่อง ไมเข้าวินโดน เสร็จสิ้น ส่งร้าน เนฟว์ pc
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก