จำนวนใบงานที่อยู่ในระบบทั้งหมด 16 ใบงาน  
 
 ลำดับ ชื่อผู้แจ้ง   วันที่แจ้ง แผนกที่แจ้ง  รายละอียดปัญหา  สถานะงาน  commentจากฝ่าย It
10 นายวรกร สุวรรณะ 2018-07-02 / 14:30 พัสดุ ปริ้นไม่ได้ เสร็จสิ้น ส่งร้านเพื่อทำการซ่อม
9 นางสาวนาซีเต๊าะ สาและอารง 2018-07-03 / 11:22 ตรวจสอบและควบคุมภายใน ไมสามารถปริ้นได้ เสร็จสิ้น port usb Printer เสีย
7 นส.จิรภิญญา ขุนพรหม 2018-06-11 / 11:10 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ เสร็จสิ้น เปลี่ยน ฮาสดิส
6 ผึ่ง(it ทดสอบกรองงานจริง) 2018-05-22 / 14:15 นิติกร โปรแกรมมีปัญหา ไมสามารถเปิด word ได้ เสร็จสิ้น ทำการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5 นส.จิรภิญญา ขุนพรหม 2018-05-16 / 11:26 ควบคุมผู้บริโภค หน้าจอไม่สามารถใช้งานได้ ส่งร้าน ส่งร้าน เนฟว์ pc
4 นาย แวปา วันฮุสเซนต์ 2018-03-27 / 11:19 อนามัยและสิ่งแวดล้อม เมนบอร์ดและวินโดว์ เสีย เสร็จสิ้น ส่งร้าน เนฟ pc
3 นส.ธาราทิพย์ สุขศรีแดง 2018-05-11 / 14:12 ควบคุมโรคติดต่อ เปิดเครื่องไมติด ไฟไมเข้า ดับ! เสร็จสิ้น ติดต่อร้าน เพื่อให้ร้าน ซ่อมเป็นขั้นตอนต่อไป
2 job 2018-05-10 / 14:58 พัสดุ เปิดเครื่อง ไมเข้าวินโดน เสร็จสิ้น ส่งร้าน เนฟว์ pc
1 นางจริยา เหลื่อมปุ๋ย 2018-05-04 / 15:53 แพทย์แผนไทย สั่งปริ้นไม่ได้ เสร็จสิ้น ส่งร้านเปลี่ยน ชิพ
   ค้นหาข้อมูลเป็นแผนก