** ใบแจ้งงานซ่อม **

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  
36 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
     Tel : 073 532 056 - 65       : http://203.157.235.9/computer  
  Date/Time ::  2018-07-02:14:30                                                                        Job ID :: IT-JOB0010
  ผู้แจ้ง :: นายวรกร สุวรรณะ
  กลุ่มงาน/ฝ่าย :: พัสดุ
  ความจำเป็น :: ด่วน
อุปกรณ์ :: ปริ้นไมได้
เลขครุภัณฑ์ :: 7440-001-0001 
อาการแบบละเอียด:: ปริ้นไม่ได้
Status :: เสร็จสิ้น
Comment(จาก it) :: ส่งร้านเพื่อทำการซ่อม
  

 

 

        .....................................                                                               ...................................

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                  ผู้แจ้งซ่อม   

       Date/Time :: 18-11-2018 / 05:25