** ใบแจ้งงานซ่อม **

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  
36 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
     Tel : 073 532 056 - 65       : http://203.157.235.9/computer  
  Date/Time ::  2018-10-19:15:50                                                                        Job ID :: IT-JOB0014
  ผู้แจ้ง :: นางอภิญญา ก้อเด็ม
  กลุ่มงาน/ฝ่าย :: ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
  ความจำเป็น :: ด่วน
อุปกรณ์ :: CPU
เลขครุภัณฑ์ :: 7440-001-0003/7 
อาการแบบละเอียด:: คอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด
Status :: ส่งร้าน
Comment(จาก it) :: ทำการตรวจเช็คให้ส่งร้านเพื่อทำการตรวจสอบ
  

 

 

        .....................................                                                               ...................................

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                  ผู้แจ้งซ่อม   

       Date/Time :: 20-06-2019 / 07:06