** ใบแจ้งงานซ่อม **

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  
36 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
     Tel : 073 532 056 - 65       : http://203.157.235.9/computer  
  Date/Time ::  2018-10-24:15:07                                                                        Job ID :: IT-JOB0016
  ผู้แจ้ง :: จาริณี สังข์แก้ว
  กลุ่มงาน/ฝ่าย :: ควบคุมโรคติดต่อ
  ความจำเป็น :: ด่วน
อุปกรณ์ :: cpu
เลขครุภัณฑ์ :: 744006003 
อาการแบบละเอียด:: เปิดไม่ติด
Status :: ส่งร้าน
Comment(จาก it) :: ส่งร้านเพื่อ up grad คอม
  

 

 

        .....................................                                                               ...................................

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                  ผู้แจ้งซ่อม   

       Date/Time :: 18-12-2018 / 21:21