** ใบแจ้งงานซ่อม **

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  
36 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
     Tel : 073 532 056 - 65       : http://203.157.235.9/computer  
  Date/Time ::  2018-10-24:11:35                                                                        Job ID :: IT-JOB0017
  ผู้แจ้ง :: นางอภิญญา ก้อเด็ม
  กลุ่มงาน/ฝ่าย :: ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
  ความจำเป็น :: ด่วน
อุปกรณ์ :: ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
เลขครุภัณฑ์ :: 7440-001-0003/7 
อาการแบบละเอียด:: เครื่องดับ เปิดไม่ติด
Status :: ยังไม่ได้รับOrder
Comment(จาก it) :: 
  

 

 

        .....................................                                                               ...................................

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                  ผู้แจ้งซ่อม   

       Date/Time :: 18-11-2018 / 05:25