** ใบแจ้งงานซ่อม **

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  
36 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
     Tel : 073 532 056 - 65       : http://203.157.235.9/computer  
  Date/Time ::  2018-06-11:11:10                                                                        Job ID :: IT-JOB007
  ผู้แจ้ง :: นส.จิรภิญญา ขุนพรหม
  กลุ่มงาน/ฝ่าย :: กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
  ความจำเป็น :: ด่วน
อุปกรณ์ :: คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
เลขครุภัณฑ์ :: 7440-0012-0001 
อาการแบบละเอียด:: คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้
Status :: เสร็จสิ้น
Comment(จาก it) :: เปลี่ยน ฮาสดิส
  

 

 

        .....................................                                                               ...................................

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                  ผู้แจ้งซ่อม   

       Date/Time :: 18-11-2018 / 05:25