** ใบแจ้งงานซ่อม **

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส  
36 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    
     Tel : 073 532 056 - 65       : http://203.157.235.9/computer  
  Date/Time ::  2018-07-03:11:22                                                                        Job ID :: IT-JOB009
  ผู้แจ้ง :: นางสาวนาซีเต๊าะ สาและอารง
  กลุ่มงาน/ฝ่าย :: ตรวจสอบและควบคุมภายใน
  ความจำเป็น :: ด่วน
อุปกรณ์ :: printer P1102
เลขครุภัณฑ์ :: 7440-001-0001/2 
อาการแบบละเอียด:: ไมสามารถปริ้นได้
Status :: เสร็จสิ้น
Comment(จาก it) :: port usb Printer เสีย
  

 

 

        .....................................                                                               ...................................

   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                                                  ผู้แจ้งซ่อม   

       Date/Time :: 20-06-2019 / 07:06