ลงทะเบียนใหม่ที่นี้


Login

 Username
 Password

คู่มือการสมัครสมาชิก
ระบบรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)
จังหวัดนราธิวาส
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด
ลำดับ
เดือน วาระการประชุม เปิดอ่านวาระ ไฟล์วาระ ไฟล์รายงาน ไฟล์รวม รายชื่อผู้รับรองการประชุม

1  

ม.ค.62 ครั้งที่ 1/2562 รายชื่อผู้รับรอง
2 ก.พ.62 ครั้งที่ 2/2562 รายชื่อผู้รับรอง
3 มี.ค.62 ครั้งที่ 3/2562 รายชื่อผู้รับรอง
4 เม.ย.62 ครั้งที่ 4/2562  
5 พ.ค.62 ครั้งที่ 5/2562 รายชื่อผู้รับรอง
6 มิ.ย. 62            
7 ก.ค.62            
8 ส.ค.62            
9 ก.ย.62            
10 ต.ค.62            
11 พ.ย.62            
12 ธ.ค. 62            
วาระการประชุมปี 61

คำชี้แจง

1.การรับรองรายงานการประชุมจะต้องเป็นคณะกรรม การประสานงานสาธารณสุข (คปสจ.)เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เป็นกรรมการทำการรับรองแทนได้
2.คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข (คปสจ) ทุกท่าน ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบนี้ก่อน
3.    เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ทำการ Login เข้าสุ่ระบบ
4.    ทำการรับรองรายงานการประชุม
5.     เสร็จแล้วทำการ Logout ออกจากระบบ.

ติดต่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ที่อยู่ : 36 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073 532 056 - 65  (ต่อ 302) Email : plannara@gmail.com