ลงทะเบียนใหม่ที่นี้

Login

 Username
 Password

คู่มือการสมัครสมาชิก
ระบบรับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด (คปสจ.)
จังหวัดนราธิวาส
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับจังหวัด
ลำดับ
เดือน วาระการประชุม เปิดอ่านวาระ ไฟล์วาระ ไฟล์รายงาน ไฟล์รวม รายชื่อผู้รับรองการประชุม

1  

ม.ค.61 ครั้งที่ 1/2561   รายชื่อผู้รับรอง
2 ก.พ.61 ครั้งที่ 2/2561   รายชื่อผู้รับรอง
3 มี.ค.61 ครั้งที่ 3/2561   รายชื่อผู้รับรอง
4 เม.ย.61 ครั้งที่ 4/2561   รายชื่อผู้รับรอง
5 พ.ค.61 ครั้งที่ 5/2561   รายชื่อผู้รับรอง
6 มิ.ย. 61 ครั้งที่ 6/2561   รายชื่อผู้รับรอง
7 ก.ค.61 ครั้งที่ 7/2561   รายชื่อผู้รับรอง
8 ส.ค.61 ครั้งที่ 8/2561   รายชื่อผู้รับรอง
9 ก.ย.61 ครั้งที่ 9/2561   รายชื่อผู้รับรอง
10 ต.ค.61 ครั้งที่ 10/2561 รายชื่อผู้รับรอง
11 พ.ย.61 ครั้งที่ 11/2561 รายชื่อผู้รับรอง
12 ธ.ค. 61 ครั้งที่ 12/2561    
1/62 ม.ค 62 ครั้งที่ 1/2562
 

คำชี้แจง

1.การรับรองรายงานการประชุมจะต้องเป็นคณะกรรม การประสานงานสาธารณสุข (คปสจ.)เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่เป็นกรรมการทำการรับรองแทนได้
2.คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุข (คปสจ) ทุกท่าน ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกในระบบนี้ก่อน
3.    เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ทำการ Login เข้าสุ่ระบบ
4.    ทำการรับรองรายงานการประชุม
5.     เสร็จแล้วทำการ Logout ออกจากระบบ.

ติดต่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ที่อยู่ : 36 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073 532 056 - 65  (ต่อ 302) Email : plannara@gmail.com